Cel i zakres Projektu

CEL PROJEKTU

Celem Master Planu jest weryfikacja i uzupełnienie działań technicznych i nietechnicznych zaproponowanych w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (PZRP), w szczególności ustalenie priorytetów inwestycyjnych oraz wybór optymalnych i możliwych do realizacji rozwiązań wraz z harmonogramem ich wdrożenia w zlewni rzeki Bóbr.

W PZRP w zlewni rzeki Bóbr określono pięć obszarów problemowych (tzw. Hot Spotów), dla których zaproponowano działania ograniczające ryzyko powodziowe. Na te obszary zostanie zwrócona szczególna uwaga w projekcie, ale zakresem analiz objęta jest cała zlewnia.

ZAKRES PROJEKTU

W ramach opracowania Master Planu, diagnoza problemów powodziowych zdefiniowanych w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, zostanie uszczegółowiona w oparciu o dodatkowe informacje wynikające z dodatkowych analiz zagrożenia i ryzyka powodziowego. Uwzględnione zostaną wnioski z aktualizacji Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego jak również wyniki ankietyzacji przeprowadzonej w ramach prac nad Master Planem wśród znaczących interesariuszy. Diagnoza problemów uzupełniona zostanie informacjami przekazanymi m.in. przez gminy i powiaty, urzędy wojewódzkie, administratorów wód, zarządców dróg i kolei, spółki wodno-kanalizacyjne, Państwową Straż Pożarną i inne podmioty.

Dla zdefiniowanych w Projekcie obszarów problemowych, zaproponowane zostaną warianty rozwiązań ograniczających skutki powodzi. O wyborze docelowego rozwiązania zadecydują analizy wielokryterialne uwzględniające efektywność ograniczenia ryzyka powodziowego, możliwości realizacji poszczególnych rozwiązań, z uwzględnieniem aspektów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych.