Spotkania i konsultacje

Spotkania informacyjne dotyczące projektu ochrony przed powodzią „Master Plan dla zlewni rzeki Bóbr”.

W dniach 16 – 18 lipca 2019 r. w Lubaniu, Żaganiu oraz Jeleniej Górze, odbędą się spotkania informacyjne w ramach realizacji Projektu pn. „Master Plan dla zlewni rzeki Bóbr – Koncepcja wdrożenia PZRP w zlewni rzeki Bóbr pod kątem identyfikacji priorytetów inwestycyjnych w regionie wodnym środkowej Odry”.

Celem spotkań jest dyskusja na temat występujących na obszarze zlewni rzeki Bóbr zagrożeń powodziowych oraz określenie możliwości realizacji działań ograniczających ryzyko powodziowe na tym obszarze.

Projekt realizuje konsorcjum firm Muliticonsult Norge AS, Multiconsult Polska Sp. z o. o., G. Karavokyris & Partners Consulting Engineers S.A. na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Realizacja Master Planu jest kolejnym krokiem podjętym przez administrację rządową dla poprawy bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców najbardziej zagrożonych obszarów w zlewni rzeki Bóbr.

Projekt ma na celu doprecyzowanie i uzupełnienie działań ograniczających ryzyko powodziowe zaproponowanych w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, w szczególności ustalenie priorytetów inwestycyjnych oraz wybór optymalnych rozwiązań z uwagi na uwarunkowania społeczne, środowiskowe, ekonomiczne oraz wymagania prawne.

Istotnym elementem opracowania Master Planu jest włączenie w proces identyfikowania problemów i budowania wariantowych rozwiązań zainteresowanych podmiotów. Szczególnie istotna w tym procesie jest współpraca z samorządami lokalnymi, reprezentującymi społeczności lokalne narażone na skutki powodzi.

Już na obecnym etapie przeprowadzona została ankietyzacja m.in. gmin i powiatów oraz innych podmiotów dotycząca występujących zagrożeń powodziowych oraz oceny problemów i potrzeb w zakresie ich rozwiązania.

Kolejnym krokiem będą spotkania informacyjne, mające na celu doprecyzowania wskazanych problemów i potrzeb w zakresie ograniczania skutków powodzi. Na spotkania zaproszono samorządy lokalne (gminy i starostwa powiatowe), przedstawiciele lasów państwowych, parków krajobrazowych i narodowych, Państwowej Straży Pożarnej, zarządców infrastruktury oraz lokalne i regionalne instytucje i organizacje pozarządowe związane z ochroną przyrody, jak również reprezentujące grupy różnych interesów.

Spotkania informacyjne odbędą się w dniach 16-18 lipca w Lubaniu, Żaganiu i Jeleniej Górze:

  • LUBAŃ, 16 lipca 2019, godz. 10.00-14.00
    Łużyckie Centrum Rozwoju, Rynek – Sukiennice 38,
  • ŻAGAŃ, 17 lipca 2019 godz. 10.00-14.00
    ”WILLA PARK” ul. Piłsudskiego 25,
  • JELENIA GÓRA, 18 lipca 2019 godz. 10.00-14.00
    Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, ul. Lwówecka 18,

Zgłoszone problemy i sugestie dotyczące możliwych rozwiązań będą w toku analiz w projekcie weryfikowane, a rezultaty prowadzonych na poszczególnych etapach prac służących opracowaniu Master Planu będą publikowane na stronie internetowej projektu, na której wszyscy zainteresowani mogą śledzić bieżące informacje oraz zgłaszać uwagi do projektu Master Planu.