Konsultacje społeczne

Informacja nt. spotkań informacyjnych dotyczących Projektu „Master Plan dla zlewni rzeki Bóbr – Koncepcja wdrożenia PZRP w zlewni rzeki Bóbr pod kątem identyfikacji priorytetów inwestycyjnych w regionie wodnym środkowej Odry”

W dniach 16 – 18 lipca 2019 r. w Lubaniu, Żaganiu oraz Jeleniej Górze, odbędą się spotkania informacyjne w ramach realizacji Projektu pn. „Master Plan dla zlewni rzeki Bóbr – Koncepcja wdrożenia PZRP w zlewni rzeki Bóbr pod kątem identyfikacji priorytetów inwestycyjnych w regionie wodnym środkowej Odry”. Spotkania odbędą się w Lubaniu, Żaganiu i Jeleniej Górze, a ich celem jest dyskusja na temat występujących na tych obszarach zagrożeń powodziowych oraz określenie potrzeb w zakresie ich rozwiązywania. 

Projekt realizuje konsorcjum firm Muliticonsult Norge AS, Multiconsult Polska Sp. z o. o., G. Karavokyris & Partners Consulting Engineers S.A. na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Realizacja Master Planu jest kolejnym krokiem podjętym przez administrację rządową dla poprawy bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców najbardziej zagrożonych obszarów w zlewni rzeki Bóbr.

Projekt ma na celu doprecyzowanie i uzupełnienie działań ograniczających ryzyko powodziowe zaproponowanych w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, w szczególności ustalenie priorytetów inwestycyjnych oraz wybór optymalnych rozwiązań z uwagi na uwarunkowania społeczne, środowiskowe, ekonomiczne oraz wymagania prawne.

Istotnym elementem opracowania Master Planu jest włączenie w proces identyfikowania problemów i budowania wariantowych rozwiązań zainteresowanych podmiotów. Szczególnie istotna w tym procesie jest współpraca z samorządami lokalnymi, reprezentującymi społeczności lokalne narażone na skutki powodzi.

Już na obecnym etapie przeprowadzona została ankietyzacja m.in. gmin i powiatów dotycząca występujących zagrożeń powodziowych oraz oceny problemów i potrzeb w zakresie ich rozwiązania.

Kolejnym krokiem będą spotkania informacyjne, mające na celu doprecyzowania wskazanych problemów i potrzeb w zakresie ograniczania skutków powodzi. Na spotkania te zaproszone są samorządy lokalne (gminy i starostwa powiatowe), przedstawiciele lasów państwowych, parków krajobrazowych i narodowych oraz lokalne i regionalne instytucje i organizacje pozarządowe związane z ochroną przyrody, jak również reprezentujące grupy różnych interesów.

Spotkania informacyjne odbędą się w dniach 16-18 lipca w Lubaniu, Żaganiu i Jeleniej Górze:

  • LUBAŃ, Łużyckie Centrum Rozwoju, Rynek – Sukiennice 38, 16 lipca 2019, godz. 10.00-14.00
  • ŻAGAŃ,”WILLA PARK” ul. Piłsudskiego 25, 17 lipca 2019 godz. 10.00-14.00
  • JELENIA GÓRA, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, ul. Lwówecka 18, 18 lipca 2019 godz. 10.00-14.00

Zgłoszone problemy i sugestie dotyczące możliwych rozwiązań będą w toku analiz w projekcie weryfikowane, a rezultaty prowadzonych na poszczególnych etapach prac służących opracowaniu Master Planu będą publikowane na stronie internetowej projektu http://masterplan-bobr.pl, na której wszyscy zainteresowani mogą śledzić bieżące informacje oraz zgłaszać uwagi do projektu Master Planu.