Owocne wyniki spotkań z mieszkańcami i wizji w terenie

Opublikowane przez Renata Bogdańska-Warmuz dnia

Kilkadziesiąt wywiadów ankietowych, rozmowy z mieszkańcami, wymiana informacji z sołtysami i
przedstawicielami lokalnych samorządów. To efekt spotkań, rozmów i wizji terenowych
przeprowadzonych w związku z przygotowywaniem master planu dla zlewni rzeki Bóbr,
kluczowych pod kątem identyfikacji priorytetów inwestycyjnych w regionie wodnym środkowej
Odry.
Spotkania odbywały się od 12 do 14 grudnia 2019 roku i były prowadzone przez członków zespołu
realizującego master plan dla zlewni rzeki Bóbr zwłaszcza na obszarach wysokiego ryzyka
powodziowego. Głównym celem działań było poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w zakresie
ograniczania skutków powodzi. Wyniki badania posłużą do weryfikacji obszarów zagrożonych
powodziami, przyczyn strat, a także możliwych i skutecznych działań podejmowanych zarówno przez
mieszkańców, jak i lokalne społeczności dla ograniczenia ryzyka powodziowego. To ważny element
poznawczy, bo ułatwi w dalszej fazie projektu wskazanie instrumentów gwarantujących wdrożenie
takich działań.
Z przeprowadzonych ankiet i rozmów można wysnuć już pierwsze wnioski. Respondenci,
doświadczeni w przeszłości przez skutki powodzi, często podejmowali działania indywidualne
związane z zabezpieczeniem ich gruntów, nieruchomości oraz mienia we własnym zakresie. Ale
jednocześnie mieszkańcy wskazują na potrzebę bezpośredniego doradztwa w zakresie skutecznych
indywidualnych metod ograniczania strat; unowocześnienia systemów ostrzegania o nadchodzącym
zagrożeniu; uszczegółowienia możliwości i planów ewakuacji w przypadku nadejścia katastrofalnego
żywiołu. Ankietowani wskazywali także na inne przyczyny zalewania ich posesji, nie zawsze związane
z wylewaniem wód z koryta rzeki, jak spływy powierzchniowe, niedrożne rowy melioracyjne czy
długotrwale utrzymujący się wysoki poziom wód gruntowych. Równocześnie sygnalizowany był
nasilający się problem suszy. Mieszkańcy podkreślali również konieczność przeprowadzenia prac
utrzymaniowych w korytach rzeki oraz robót budowlanych mających na celu zwiększenie
przepustowości cieków poprzez zwiększenie parametrów i przebudowę przepustów, przepraw,
kładek czy mostów. Sugerowano także wzmocnienie pogłębionej analizy związanej z wydawaniem
pozwoleń na zabudowę terenów zalewowych.
Wspólnie z osobami realizującymi spotkania i wizje terenowe, mieszkańcy wskazywali na potrzebę
zwiększenia naturalnej retencji, renaturyzacji istniejących systemów wodnych oraz ograniczenia
wycinki lasów, mogącej mieć bezpośredni wpływ na szybki spływ wód deszczowych w przypadku
nawalnych opadów. Wiele lokalnych inicjatyw już przygotowuje się do wdrażania idei mających na
celu ochronę obszarów zagrożonych i widzi nadzieję w odtwarzaniu mikroretencji w postaci stawów,
oczek wodnych i zbiorników leśnych, co również powinno zostać uwzględnione w opracowywanym
właśnie master planie dla zlewni rzeki Bóbr.