Podsumowanie spotkań informacyjnych

Opublikowane przez Renata Bogdańska-Warmuz dnia

W dniach 16-18 lipca w Lubaniu, Żaganiu oraz Jeleniej Górze odbyły się pierwsze spotkania informacyjne dotyczące projektu „Master Plan dla zlewni rzeki Bóbr – Koncepcja wdrożenia PZRP w zlewni rzeki Bóbr pod kątem identyfikacji priorytetów inwestycyjnych w regionie wodnym środkowej Odry”. Organizatorem spotkań było Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Koordynatorem spotkań była firma Multiconsult Polska sp. z o.o.  reprezentująca konsorcjum firm realizujących projekt.

Ze względu na kluczowe znaczenie udziału społecznego w realizacji projektu, informację o spotkaniach wysłano pocztą mailową oraz tradycyjną do wszystkich zainteresowanych podmiotów działających na terenie Zlewni Bobru (gmin, starostw, nadleśnictw, parków krajobrazowych i narodowego, NGO lokalnych, regionalnych i krajowych, przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, zarządców dróg i mostów oraz kolei i in.).  Za pośrednictwem jednostek samorządowych, z którymi kontaktowano się również telefonicznie, o spotkaniach zostali poinformowani przedstawiciele lokalnej społeczności – sołtysi.

Celem spotkań było zapoznanie zainteresowanych podmiotów z założeniami i zakresem Master Planu dla zlewni rzeki Bóbr oraz prezentacja wstępnych wyników badań ankietowych dotyczących zidentyfikowanych problemów powodziowych w zlewni Bobru i Kwisy. Istotnym elementem spotkań były warsztaty prowadzone w grupach, jak również dyskusje plenarne, podczas których zgromadzono informacje o zagrożeniach lokalnych – przyczynach i skutkach powodzi oraz kluczowych działaniach ograniczających ryzyko powodziowe z punktu widzenia różnych grup zawodowych i lokalnych społeczności. Podczas pierwszego warsztatu Uczestnicy pracując w grupach identyfikowali główne problemy powodziowe występujące lokalnie. Podczas drugiego warsztatu wspólnie zastanawiano się nad kompetencjami różnych podmiotów w zakresie możliwości wdrażania wskazanych wcześniej działań. Ważnym elementem spotkań było wyznaczenie kluczowych działań, mających na celu ograniczenie zagrożenia powodziowego i zwiększenie odporności lokalnych społeczności na różne typy powodzi.

Zgodnie z ramowym programem podczas spotkań przedstawione zostały prezentacje –dostępne do pobrania poniżej:

 1.       „Master Plan dla zlewni rzeki bóbr – koncepcja wdrożenia PZRP w zlewni rzeki Bóbr pod kątem identyfikacji priorytetów inwestycyjnych w regionie wodnym środkowej Odry – Cel i zakres”.
 2.       „Master Plan dla zlewni rzeki bóbr– koncepcja wdrożenia PZRP w zlewni rzeki Bóbr pod kątem identyfikacji priorytetów inwestycyjnych w regionie wodnym środkowej Odry – Problemy powodziowe. Wyniki ankietyzacji w zlewni rzeki Bóbr”. 
 3.      „Master Plan dla zlewni rzeki bóbr – koncepcja wdrożenia PZRP w zlewni rzeki Bóbr pod kątem identyfikacji priorytetów inwestycyjnych w regionie wodnym środkowej Odry – Problemy powodziowe. Wyniki ankietyzacji w zlewni rzeki Bóbr – Metody ograniczania ryzyka powodziowego”.
 4.     Master Plan dla zlewni rzeki bóbr – koncepcja wdrożenia PZRP w zlewni rzeki Bóbr pod kątem identyfikacji priorytetów inwestycyjnych w regionie wodnym środkowej Odry – Działania powodziowe. Wyniki ankietyzacji w zlewni rzeki Bóbr”.      
Poniżej przedstawiamy załączniki graficzne – mapy zlewni rzeki Bóbr prezentujące miejsca, z których przybyli uczestnicy na poszczególne spotkania

 

16 lipca 2019 roku, godz. od 10.00 do 14.00, Lubań, ul. Rynek – Sukiennice 38

Kliknij obrazek, aby powiększyć

W spotkaniu uczestniczyły 32 osoby, przedstawiciele: sołectw, urzędów gmin, urzędów miejskich, starostw powiatowych, Powiatowych Komend Państwowej Straży Pożarnej, nadleśnictw, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Klubu Przyrodników. Delegacji PGW WP RZGW Wrocław przewodniczyła pani Alicja Borowska. Spotkanie prowadziła Renata Bogdańska – Warmuz z Multiconsult Polska.

Kliknij , aby przejść do galerii zdjęć ze spotkania w Lubaniu

 

17 lipca 2019 roku, godz. od 10.00 do 14.00,  Żagań, ul. Piłsudskiego 25

Kliknij obrazek, aby powiększyć

W spotkaniu uczestniczyły 53 osoby, przedstawiciele: sołectw, urzędów gmin, urzędów miejskich, starostw powiatowych, Powiatowych Komend Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśnictw, Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego,  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nadzorów wodnych i Zarządów Dróg Wojewódzkich. Delegacji PGW WP RZGW Wrocław przewodniczył pan Krzysztof Kitowski.

Kliknij , aby przejść do galerii zdjęć ze spotkania w Żaganiu

 

18 lipca 2019 roku, godz. od 10.00 do 14.00,  Jelenia Góra, ul. Lwówecka 18

Kliknij obrazek, aby powiększyć

W spotkaniu uczestniczyło 50 osób, przedstawiciele: sołectw, urzędów gmin, urzędów miejskich, starostw powiatowych, Powiatowych Komend Państwowej Straży Pożarnej, nadleśnictw, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, PKL PLK S.A, nadzorów wodnych, WWF Polska, Klubu Przyrodników, stowarzyszeń. Delegacji PGW WP RZGW Wrocław przewodniczył pan Krzysztof Kitowski.

Kliknij , aby przejść do galerii zdjęć ze spotkania w Jeleniej Górze

 

W dyskusjach plenarnych uczestnicy wskazali jako główne problemy:

 1. Szybkie powodzie, po nawalnych opadach, zjawisko identyfikowane na mniejszych potokach w różnych częściach zlewni, zarówno górskich jak i podgórskich
 2. Spływ powierzchniowy – podtopienia po intensywnych opadach, związane ze spływem wód ze stoków, często o dużych nachyleniach
 3. Podtopienia na terenie zabudowanym związane z niedrożną kanalizacją burzową, która nie jest dostosowana do opadów o charakterze nawalnym
 4. Utrata retencyjności zlewni poprzez zmiany sposobów użytkowania obszarów rolniczych.

Do głównych działań minimalizujących zidentyfikowane zagrożenia, uczestnicy spotkań wskazali:

 1. Prace utrzymaniowe
 2. Prace regulacyjne
 3. Prace renaturyzacyjne rzek
 4. Budowa suchych zbiorników
 5. Działania pozwalające na ochronę retencji poprzez nieuszczelnianie powierzchni gruntów
 6. Działania edukujące w zakresie zagrożeń
 7. Działania pozwalające na ostrzeganie mieszkańców

 

Na zakończenie Ilona Biedroń – Koordynator projektu, dziękując obecnym za liczne przybycie i owocne dyskusje, podkreśliła istotną rolę udziału Interesariuszy w procesie opracowania Master Planu, w tym w kolejnych, zaplanowanych spotkaniach na obszarze zlewni rzeki Bóbr. Współudział przedstawicieli różnych grup zawodowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych w tworzeniu Master Planu ma na celu opracowanie programu działań minimalizujących ryzyko powodziowe, który będzie rozsądny i realizowalny. Aby sprostać takiej potrzebie niezbędna jest współpraca i rozmowa w gronie szeroko rozumianej grupy Interesariuszy.